YOMEDIA
NONE

Bài tập 11 trang 84 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 11 trang 84 SGK Hình học 10 NC

Xét vị trí tương đối của mỗi cặp đường thẳng sau đây và tìm tọa độ giao điểm (nếu có) của chúng

a) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 4 - 2t\\
y = 5 - t
\end{array} \right.\) và \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 8 + 6t'\\
y = 4 - 3t'
\end{array} \right.\)

b) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 5 + t\\
y =  - 3 + 2t
\end{array} \right.\) và \(\frac{{x - 4}}{2} = \frac{{y + 7}}{3}\)

c) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 5 + t\\
y =  - 1 - t
\end{array} \right.\) và \(x + y - 4 = 0\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Phương trình tổng quát của hai đường thẳng đã cho là:

 x+2y−14 = 0 và x+2y−16 = 0

Ta có: \(\frac{1}{1} = \frac{2}{2} \ne \frac{{ - 14}}{{ - 16}}\)

Do đó hai đường thẳng song song.

b) Phương trình tổng quát của hai đường thẳng đã cho là:

2x−y−13 = 0 và 3x−2y−26 = 0

Ta có: \(\frac{2}{3} \ne \frac{{ - 1}}{{ - 2}}\).

Do đó hai đường thẳng cắt nhau.

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng là nghiệm của hệ sau: 

\(\left\{ \begin{array}{l}
2x - y - 13 = 0\\
3x - 2y - 26 = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 0\\
y =  - 13
\end{array} \right.\)

Vậy hai đường thẳng cắt nhau tại M(0;- 13)

c) Phương trình tổng quát của hai đường thẳng đã cho là:

x+y−4 = 0 và x+y−4 = 0

Hai đường thẳng trùng nhau.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 84 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF