ADMICRO
UREKA

Bài tập 9 trang 84 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 9 trang 84 SGK Hình học 10 NC

Hãy viết phương trình tham số, phương trình chính tắc (nếu có) và phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A và B trong mỗi trường hợp sau

a) A(−3;0), B(0;5);

b) A(4;1), B(4;2);

c) A(−4;1), B(1;4).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = \left( {3;5} \right)\)

Phương trình tham số của đường thẳng cần tìm qua A(-3, 0) và có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow {AB}  = \left( {3;5} \right)\) là:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x =  - 3 + 3t\\
y = 5t
\end{array} \right.\)

Phương trình chính tắc là: \(\frac{{x + 3}}{3} = \frac{y}{5}\)

Phương trình tổng quát là: 5x−3y+15 = 0

b) Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = \left( {0;1} \right)\)

Phương trình tham số của đường thẳng AB là:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x = 4\\
y = 1 + t
\end{array} \right.\)

Không có phương trình chính tắc.

Phương trình tổng quát là: x−4 = 0

c) Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = \left( {5;3} \right)\)

Phương trình tham số của đường thẳng AB là:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x =  - 4 + 5t\\
y = 1 + 3t
\end{array} \right.\)

Phương trình chính tắc là: \(\frac{{x + 4}}{5} = \frac{{y - 1}}{3}\)

Phương trình tổng quát là: 3x−5y+17 = 0.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 84 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF