RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 11 SBT Sinh học 12

Bài tập 3 trang 11 SBT Sinh học 12

Câu nào sau đây là đúng nhất?

A. ADN được chuyển đổi thành các axit amin của prôtêin.

B. ADN chứa thông tin mã hoá cho việc gắn nối các axit amin để tạo nên prôtêin.

C. ADN biến đổi thành prôtêin.

D. ADN xác định axit amin của prôtêin.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

ADN chứa thông tin mã hoá cho việc gắn nối các axit amin để tạo nên prôtêin là đáp án đúng vì: ADN tổng hợp tạo nên ARN để làm mạch khuôn tổng hợp protein.

Ta chọn đáp án: B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 11 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1