YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 45 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 45 sách GK Hóa lớp 11

Khi hòa tan 30,0 g hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit trong 1,50 lít dung dịch axit nitric 1,00 M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lít nitơ monoaxit (đktc). Xác định hàm lượng phần trăm của đồng (II) oxit trong hỗn hợp, nồng độ mol của đồng (II) nitrat và axit nitric trong dung dịch sau phản ứng, biết rằng thể tích dung dịch không thay đổi.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

nNO= 3,72/22,4 = 0,300 (mol)

 nHNO3 = 1,00 x 1,5 = 1,5 (mol)

PTHH:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O  (1)

 0,45      1,2                        ← 0,3

nHNO3 Phản ứng = 1,2 mol

Theo (1) ta tính được nCu = 0,45 mol ⇒ mCu = 28,8 gam

mCuO = 30 gam – 28,8 gam = 1,2 gam ⇒ nCuO = 0,015 mol

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

Theo (2) ta tính được nHNO3 là 0,030 mol, nCu(NO3)2 là 0,015 mol

Phần tram khối lượng CuO:

% mCuO = \(\frac{{1,2}}{{30}}.100\%  = 4\% \) 

Từ (1) và (2) ta tính được số mol HNO3 dư là 0,27 mol.

Nồng độ mol HNO3 sau phản ứng: 0,18 M

Nồng độ mol của Cu(NO3)2: 0,31 M

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 45 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON