YOMEDIA

Bài tập 6 trang 45 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 45 sách GK Hóa lớp 11

Khi hòa tan 30,0 g hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit trong 1,50 lít dung dịch axit nitric 1,00 M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lít nitơ monoaxit (đktc). Xác định hàm lượng phần trăm của đồng (II) oxit trong hỗn hợp, nồng độ mol của đồng (II) nitrat và axit nitric trong dung dịch sau phản ứng, biết rằng thể tích dung dịch không thay đổi.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

nNO= 3,72/22,4 = 0,300 (mol)

 nHNO3 = 1,00 x 1,5 = 1,5 (mol)

PTHH:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O  (1)

 0,45      1,2                        ← 0,3

nHNO3 Phản ứng = 1,2 mol

Theo (1) ta tính được nCu = 0,45 mol ⇒ mCu = 28,8 gam

mCuO = 30 gam – 28,8 gam = 1,2 gam ⇒ nCuO = 0,015 mol

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

Theo (2) ta tính được nHNO3 là 0,030 mol, nCu(NO3)2 là 0,015 mol

Phần tram khối lượng CuO:

% mCuO = \(\frac{{1,2}}{{30}}.100\%  = 4\% \) 

Từ (1) và (2) ta tính được số mol HNO3 dư là 0,27 mol.

Nồng độ mol HNO3 sau phản ứng: 0,18 M

Nồng độ mol của Cu(NO3)2: 0,31 M

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 45 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Bo Bo

  Hòa tan 17,2 g hỗn hợp Fe, Mg bằng V ml dd HNO3 0,5M dư thu được hỗn hợp A gồm 2 khí NO và N2O có thể tích 4,48 lít (đktc) và dd X có chứa 2 muối và axit dư. Biết tỉ khối của A so với hidro là 18,5.

  1. Tính % khối lượng Fe trong hỗn hợp trên?

  2. Để tác dụng hết các chất có trong dd X người ta phải dùng hết 2,3 lít dd NaOH 0,5M. Tính V dd HNO3 ban đầu ( V ml) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Hòa tan hoàn toàn 12 g hh sắt và các oxit của nó thì cần dùng vừa đủ 640 ml dd HNO3 1 M. Sau p/ứ ta thu được dd B và V ml Khí NO ( sp khử duy nhất) ( đktc) Cô cạn dd B ta thu được m(g) 1 muối khan duy nhất. Tìm giá trị của m,V?

  A 43,56; 2,44 B 41,24; 4,1216 C 51,627; 4,78 D 57,6; 4,78

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Hòa tan hoàn toàn 7,14g hỗn hợp A gồm FeS2 và FeCO3 bằng V ml dung dịch HNO3 1M. Sau phản ứng người ta thu được dung dịch C chỉ chứa muối sunfat và V1 ml hỗn hợp khí D chứa hai khí (đktc), trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Phần trăm về khối lượng của FeS2 và giá trị của V, V1 lần lượt là ?

  đ/á 75,63 % ; 230; 5,488

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Hòa tan hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp kim loại Fe và Cu vào lượng dư dung dịch HNO3 loãng. Sau phản ứng thu được 14,56 lít khí NO2 ( sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn ) và dung dịch A

  a) Tính % khối lượng của Fe và Cu trong hỗn hợp ban đầu.

  b) Chất rắn thu được khi cô cạn A được nhiệt phân hoàn toàn trong bình kín không chứa không khí thu được chất rắn B và hỗn hợp khí C. Hấp thụ hoàn toàn C và nước thu được 500ml dung dịch X. Xác định pH của dung dịch X

  Đừng làm vắn tắt quá mình không hiểu nha, trình bày chi tiết dễ hiểu nha, cảm ơn ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Hoà tan hết 21,6g FeO trong HNO3 đặc. Sau một thời gian thấy thoát ra 0,224 khí X là sản phẩm khử duy nhất. Tìm X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  hoà tan m g hỗn hợp A gồm feo , fe2o3 bằng HNO3 thu đươc 0,01mol NO.NUNG m g hh A voi a mol CO được b g chất rắn B rồi hòa tan trong HNO3 thi thu duoc 0,034 mol NO . Tinh số mol cua mỗi chất trong A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  hoà tan hoàn toàn 99,6 gam hỗn hợp Zn và FeO và 150ml dung dịch HNO3 thu được 20,16 lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất đo ở đkc )

  a )Tính khối lượng của từng chất trong hỗn hợp

  b) Tính nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 đã đùng ? ( Zn=65 ; Fe=56 )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  cho 11,6 gam hon hop X gom Fe, Fe2O3, FeO vao dung dich HNO3 loang du thu duoc V lit hon hop lhi B gom NO va NO2 co ti khoi doi voi H2 la 19. mat khac, neu cho hon hop X tac dung voi khi CO du thi sau phan ung hoan toan thu duoc 9,52 g Fe. tinh the tich B. Cac ban viet cac phuong trinh phan ung cho minh nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>