YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 45 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 45 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau đây:

NO→ HNO3 → Cu(NO3)→ Cu(OH)2 → Cu(NO3)2 → CuO → Cu → CuCl2

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

Trước hết, xác định chất tác dụng:

(1): H2O, O2;

(2): CuO (hoặc Cu, Cu(OH)2…);

(3): NaOH hoặc dung dịch kiềm khác;

(4): HNO3;

(5): Nhiệt độ;

(6): H2, t0 hoặc C, CO;

(7): khí Clo, t0 hoặc dung dịch muối của kim loại hoạt động kém hơn Cu, hoặc HCl và O2.

Sau đó, lập phương trình hóa học tương ứng.

(1) NO2 + H2O → HNO3

(2) 3Cu +  8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(3) Cu(NO3)2 + 2NaOH → 2NaNO3 + Cu(OH)2

(4) Cu(OH)+ 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

(5) 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2 

(6) CuO + CO → Cu + CO2

(7) Cu + Cl2 →CuCl2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 45 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON