YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 186 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 186 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng propan-1-ol với mỗi chất sau:

a. Natri kim loại.

b. CuO, đun nóng

c. Axit HBr, Có xúc tác

Trong mỗi phản ứng, trên ancol giữa vai trò gì:chất khử, chất oxi hoá, axit , bazơ? giải thích.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 
  Phương trình hóa học Vai trò của ancol
a.     2CH3-CH2-CH2OH + 2Na → 2CH3-CH2-CH2ONa + H2 Chất oxi hóa
b.     CH3-CH2-CH2OH + CuO \(\xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 }\) CH3-CH2-CHO + Cu + H2O Chất khử
c.     CH3-CH2-CH2OH + HBr \(\xrightarrow[ \ ]{ \ xt \ }\) CH3-CH2-CH2Br + H2O Bazơ

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 186 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1