Hoá Học 11 Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

 • Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

  Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
  Nội dung bài giảng Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon tìm hiểu về khái niệm, phân loại dẫn xuất halogen; Tính chất hóa học đặc trưng của một số dẫn xuất halogen; Hoạt tính sinh học và ứng dụng của một số dẫn xuất halogen; giúp học sinh hiểu: Phản ứng thế nguyên tử halogen (trong phân tử ankyl halogenua, anlyl halogenua, phenyl halogenua) bằng nhóm –OH.

  10 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 40: Ancol

  Bài 40: Ancol
  Nội dung bài giảng Ancol tìm hiểu về Định nghĩa, phân loại ancol; Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân, danh pháp (gốc - chức và thay thế). Tính chất vật lí : Nhiệt độ sôi, độ tan trong nước; Liên kết hiđro. Tính chất hoá học : Phản ứng của nhóm -OH (thế H, thế -OH), phản ứng tách nước tạo thành anken hoặc ete, phản ứng oxi hoá ancol bậc I, bậc II thành anđehit, xeton ; Phản ứng cháy. Phư­ơng pháp điều chế ancol từ anken, điều chế etanol từ tinh bột, điều chế glixerol. Ứng dụng của etanol. Công thức phân tử, cấu tạo, tính chất riêng của glixerol (phản ứng với Cu(OH)2).

  10 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 41 Phenol

  Bài 41 Phenol
  Nội dung bài giảng Phenol tính chất vật lý, ứng dụng của phenol, định nghĩa, ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử, tính chất hoá học, điều chế phenol.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 42 : Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

  Bài 42 : Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol
  Nội dung bài giảng Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol củng cố kiến thức ,hệ thống hóa tính chất hóa học và phương pháp điều chế ancol, phenol. Giúp học sinh hiểu Mối liên quan giữa cấu trúc phân tử và tính chất hóa học đặc trưng của ancol, phenol. Phân biệt tính chất hóa học của ancol và phenol.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 43: Bài thực hành 5 Tính chất của etanol, glixerol và phenol

  Bài 43: Bài thực hành 5 Tính chất của etanol, glixerol và phenol
  Nội dung bài thực hành Tính chất của etanol, glixerol và phenol giúp học sinh biết cách tiến hành và kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm về tính chất hóa học đặc trưng của etanol, glixerol và phenol; etanol tác dụng với Na, glixerol tác dụng với Cu(OH)2; phenol tác dụng với dung dịch NaOH và nước Br2; phân biệt etanol, glixerol và phenol.

  Xem chi tiết