YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 40.13 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.13 trang 64 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp A chứa 2 ancol no, đơn chức, mạch hở. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cần dùng vừa hết 3,36 lít O2 (đktc). Trong sản phẩm cháy, khối lượng COnhiều hơn khối lượng H2O là 1,88 g.

1. Xác định khối lượng hỗn hợp A.

2. Xác định công thức phân tử và phần trăm khối lượng của từng chất trong A nếu biết thêm rằng hai ancol đó khác nhau 2 nguyên tử cacbon.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40.13

Cách 1.

1. Hỗn hợp A gồm X mol CnH2n+1OH và y mol CmH2m+1OH.

Khối lượng hỗn hợp A là :

(14n + 18)x + (14m + 18)y = 14 (nx + my) + 18(x + y)

CnH2n+1OH + 1,5nO2      → nCO2     + (n+1) H2O

x mol           1,5nxmol      nx mol      (n + 1)x mol 

CmH2m+1OH + 1,5mO2  →   mCO2   +   (m+1)H2O

y mol               1,5my mol    my mol     (m + 1)y mol

Số mol O2 là: \(\frac{3}{2}.({n_x} + {m_y}) = \frac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15 \to nx + my = 0,1\,\,\,(1)\)

Hiệu khối lượng của CO2 và của H2O :

44(nx + my) - 18[(n + 1)x + (m + 1)y] = 1,88

26(nx + my) - 18(x + y) = 1,88 (2)

Từ (1) và (2), tìm được : x + y = 0,04.

Khối lượng hỗn hợp A là : 14.0,1 + 18.0,04 = 2,12 (g).

2. Vì m = n + 2 ; ta có : nx + (n + 2)y = 0,1

 n(x + y) + 2y = 0,1  y = 0,05 - 0,02n

0 < y < 0,04  0,5 < n < 2,5

Nếu n=1, hai ancoỉ là CH3OH và C3H7OH

 y = 0,03 và x = 0,01

 CH3OH chiếm 15,1% ; C3H7OH chiếm 84,9% khối lượng hỗn hợp A.

Nếu n=2, hai ancol là C2H5OH và C4H9OH

 y = 0,01 và x = 0,03

 C2H5OH chiếm 65,1%, C4H9OH chiếm 84,9% khối lượng hỗn hợp A.

Cách 2.

1. Công thức chung của hai ancol là CnH2n+1OH và tổng số mol của chúng là a. Khối lượng hỗn hợp : (14n + 18)a.

CnH2n+1OH + 1,5nO2   →   nCO2   + (n+1)H2O

a mol            1,5na mol     na mol     (n+1)a mol

\(\left\{ \begin{array}{l}
1,5na = 0,15\\
44na - 18(n + 1)a = 1,88
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
n = 2,5\\
a = 0,04
\end{array} \right.\)

Khối lượng hỗn hợp : (14.2,5 + 18).0,04 = 2,12 (g)

2. n < 2,5 < n + 2  0,5 < n < 2,50 

Phần cuối giống như ở cách giải 1.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.13 trang 64 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF