YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 186 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 186 sách GK Hóa lớp 11

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân có công thức phân tử C5H12O?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

\\ CH_{3} -CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}OH: \ pentan - 1- ol \\

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-CH-CH_{3} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ OH \end{matrix} \begin{matrix} : \ pentan-2-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH_{2}-CH -CH_{2}-CH_{3} \\ ^| \\ OH \end{matrix} \begin{matrix} : \ pentan-3-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH-CH_{2} -CH_{2}OH \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \begin{matrix} : \ 3-metylbutan-1-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH-CH -CH_{3} \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ CH_{3} \ \ \ \ OH \end{matrix} \begin{matrix} : \ 3-metylbutan-2-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} OH \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3}-C-CH_{2}-CH_{3} \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}: \ 2-metylbutan-2-ol\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH_{2}-CH-CH_{2}OH \\ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ CH_{3} \end{matrix} \begin{matrix} : \ 2-metylbutan-1-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3} \ \ \ \ \ \\ ^| \ \ \ \ \ \\ CH_{3}-C-CH_{2}OH \\ ^| \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \end{matrix}: \ 2,2-dimetylpropan-1-ol\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 186 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 186 SGK Hóa học 11

Bài tập 3 trang 186 SGK Hóa học 11

Bài tập 4 trang 186 SGK Hóa học 11

Bài tập 5 trang 187 SGK Hóa học 11

Bài tập 6 trang 187 SGK Hóa học 11

Bài tập 7 trang 187 SGK Hóa học 11

Bài tập 8 trang 187 SGK Hóa học 11

Bài tập 9 trang 187 SGK Hóa học 11

Bài tập 40.1 trang 62 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.2 trang 62 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.3 trang 62 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.4 trang 62 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.5 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.6 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.7 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.8 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.9 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.10 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.11 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.12 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.13 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.14 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.15 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.16 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 1 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 228 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON