ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 186 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 186 sách GK Hóa lớp 11

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân có công thức phân tử C5H12O?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

\\ CH_{3} -CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}OH: \ pentan - 1- ol \\

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-CH-CH_{3} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ OH \end{matrix} \begin{matrix} : \ pentan-2-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH_{2}-CH -CH_{2}-CH_{3} \\ ^| \\ OH \end{matrix} \begin{matrix} : \ pentan-3-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH-CH_{2} -CH_{2}OH \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \begin{matrix} : \ 3-metylbutan-1-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH-CH -CH_{3} \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ CH_{3} \ \ \ \ OH \end{matrix} \begin{matrix} : \ 3-metylbutan-2-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} OH \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3}-C-CH_{2}-CH_{3} \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}: \ 2-metylbutan-2-ol\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH_{2}-CH-CH_{2}OH \\ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ CH_{3} \end{matrix} \begin{matrix} : \ 2-metylbutan-1-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3} \ \ \ \ \ \\ ^| \ \ \ \ \ \\ CH_{3}-C-CH_{2}OH \\ ^| \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \end{matrix}: \ 2,2-dimetylpropan-1-ol\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 186 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1