YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 186 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 186 sách GK Hóa lớp 11

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất lỏng đựng riêng biệt trong các lọ không dán nhãn: etanol, glixerol, nước và benzen.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

  C2H5OH C3H5(OH)3 H2O C6H6
Cu(OH)2 - dung dịch xanh lam - -
CuO, to Cu (đỏ)   - -
Na x   Khí -

Chú thích:

  • (-) Không hiện tượng
  • (x) Không phản ứng

Phương trình hóa học:

\(\\ 2C_{3}H_{5}(OH)_{3} + Cu(OH)_{2} \xrightarrow[ \ ]{\ \ \ \ } \underset{Dd \ xanh \ lam }{[C_{3}H_{5}(OH)_{2}O]_{2}Cu }+ 2H_{2}O \\ CH_{3}-CH_{2}OH + CuO \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 \ } CH_{3}-CHO + Cu + H_{2}O\)

                               Đen                                                    đỏ

\(2H_{2}O + 2Na \xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } 2NaOH + H_{2} \uparrow\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 186 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 186 SGK Hóa học 11

Bài tập 2 trang 186 SGK Hóa học 11

Bài tập 4 trang 186 SGK Hóa học 11

Bài tập 5 trang 187 SGK Hóa học 11

Bài tập 6 trang 187 SGK Hóa học 11

Bài tập 7 trang 187 SGK Hóa học 11

Bài tập 8 trang 187 SGK Hóa học 11

Bài tập 9 trang 187 SGK Hóa học 11

Bài tập 40.1 trang 62 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.2 trang 62 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.3 trang 62 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.4 trang 62 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.5 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.6 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.7 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.8 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.9 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.10 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.11 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.12 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.13 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.14 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.15 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.16 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 1 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 228 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON