YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 40.16 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.16 trang 64 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp khí A chứa 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Tỉ khối của A đối với khí nitơ là 1,35.

1. Xác định công thức phân tử 2 anken.

2. Nếu hiđrat hoá một lượng hỗn hợp A (giả sử hiệu suất là 100%) thì được hỗn hợp ancol B, trong đó tỉ lệ về khối lượng giữa ancol bậc một và ancol bậc hai là 43 : 50. Hãy cho biết tên và phần trăm về khối lượng của từng ancol trong hỗn hợp B.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40.16

1. Hỗn hợp khí A chứa CnH2n và Cn+1H2n+2 với phân tử khối trung bình là: 1,35 x 28 = 37,8

⇒ CnH2n < 37,8 < Cn+1H2n+2

⇒ 14n < 37,8 < 14n + 14

1,70 < n < 2,70 ⇒ n = 2.

CTPT của 2 anken là C2H4 và C3H6.

2. Giả sử trong 1 moi hỗn hợp A có x mol C3H6 và (1 - x) mol C2H4 :

42x + 28(1 - x) = 37,8 ⇒ x = 0,7

Như vậy, trong 1 mol hỗn hợp A có 0,7 mol C3H6 và 0,3 mol C2H4.

Giả sử hiđrat hoá hoàn toàn 1 mol A :

CH2 = CH2 + H2O → CH3 - CH2 - OH

0,3 mol                    0,3 mol

CH3 - CH = CH2 + H2O → CH3 - CH- CH2 - OH

a mol                    a mol

CH3-CH=CH2 + H2O →  CH3 - CH(OH)-CH3

(0,7 - a) mol                         (0,7 - a) mol

Tỉ lệ khối lượng giữa ancol bậc I so với ancol bậc II :

\(\frac{{46.0,3 + 60a}}{{60.(0,7 + a)}} = \frac{{43}}{{50}} \to a = 0,2\)

Hỗn hợp B gồm 0,3 mol CH3 - CH2 - OH; 0,2 mol CH3 - CH2 - CH2 - OH và 0,5 mol CH3-CHOH-CH3 ; có khối lượng tổng cộng là 55,8 g.

% về khối lượng etanol (ancol etylic) là: \(\frac{{0,3.46}}{{55,8}}.100\%  = 24,7\% \)

% về khối lượng của propan-l-ol (ancol propylic) là: \(\frac{{0,2.60}}{{55,8}}.100\%  = 21,5\% \)

Propan-2-ol (ancol isopropylic) chiếm: \(\frac{{0,5.60}}{{55,8}}.100\%  = 53,8\% \)

Riêng câu 2 cũng có thể lập luận như sau :

Phần trăm khối lượng của ancol bậc II (ancol isopropylic):

\(\frac{{50}}{{43 + 50}}.100\%  = 53,8\% \)

Vậy phần trăm khối lượng của 2 ancol bậc I là 46,2%.

Nếu dùng 1 mol A (37,8 g) thì lượng H2O là 1 mol (18 g) và khối lượng hỗn hợp B là 37,8 + 18, = 55,8 (g), trong đó 0,3 mol C2H4 tạo ra 0,3 mol ancol etylic.

Phần trăm khối lượng của ancol etylic là \(\frac{{0,3.46}}{{55,8}}.100\%  = 24,7\% \)

và của ancol propylic là: 46,2% - 24,7% = 21,5%.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.16 trang 64 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF