YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 187 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 187 sách GK Hóa lớp 11

Oxi hoá hoàn toàn 0,60 (g) một ancol A đơn chức bằng oxi không khí, sau đó dẫn sản phẩm qua bình (1) đựng H2SO4 đặc rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng KOH. Khối lượng bình (1) tăng 0,72g; bình (2) tăng 1,32g.

a. Giải thích hiện tượng thí nghiệm trên bằng phương trình hoá học.

b. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có thể có của A.

c. Khi cho ancol trên tác dụng với CuO, đun nóng thu được một anđehit tương ứng. Gọi tên của A?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

a) Sản phẩm oxi hóa gồm CO2 và H2O

  • Qua bình (1) thì H2O bị axit sunfuric đặc hấp thụ (H2SO4 đặc có tính háo nước) làm bình (1) tăng 0,72 gam
  • Qua bình (2) CO2 bị hấp thụ bởi dung dịch KOH (KOH phản ứng với CO2 tạo các muối trung hòa, muối axit hoặc cả hai tùy vào tỉ lệ.

b) Số mol của CO2 và H2O lần lượt là:

\(\begin{array}{l}
{n_{C{O_2}}} = \frac{{1,32}}{{44}} = 0,03(mol)\\
{n_{{H_2}O}} = \frac{{0,72}}{{18}} = 0,04(mol)
\end{array}\)

\({n_{{H_2}O}} > {n_{C{O_2}}}\) ⇒ A là ancol no, đơn chức

Gọi công thức phân tử của A là CnH2n+2O   \((n \ge 2)\)

\(\begin{array}{l}
{\rm{                }}{C_n}{H_{2n + 2}}O + \frac{{3n}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\\
Theo{\rm{ pt\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,                                       n  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,          (n + 1) }}\\
{\rm{Theo gt \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,                                    0,03  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,       0,04}}
\end{array}\)

\( \Rightarrow \frac{n}{{0,03}} = \frac{{n + 1}}{{0,04}} \Leftrightarrow n = 3 \Rightarrow A:{C_3}{H_7}OH\)

CTCT có thể có của A:

CH3CH2CH2OH: ancol propylic (propan-1-ol)

CH3- CH(OH)-CH3: ancol isopropylic (propan-2-ol)

c) Khi cho ancol trên tác dụng với CuO, đun nóng thu được một anđehit tương ứng ⇒ A là ancol bậc 1

CTCT của A là: CH3-CH2-CH2-OH (propan-1-ol)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 187 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 4 trang 186 SGK Hóa học 11

Bài tập 5 trang 187 SGK Hóa học 11

Bài tập 7 trang 187 SGK Hóa học 11

Bài tập 8 trang 187 SGK Hóa học 11

Bài tập 9 trang 187 SGK Hóa học 11

Bài tập 40.1 trang 62 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.2 trang 62 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.3 trang 62 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.4 trang 62 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.5 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.6 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.7 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.8 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.9 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.10 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.11 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.12 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.13 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.14 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.15 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.16 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 1 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 228 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON