YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 187 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 187 sách GK Hóa lớp 11

Cho 12,20 gam hỗn hợp X gồm etanol và propan-1-ol tác dụng với Na (dư) thu được 2,80 lit khí đktc.

a. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X?

b. Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO, đun nóng. Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

a) Gọi số mol của etanol và propan-1-ol lần lượt là x và y (mol)

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

x (mol) →                                 0,5x (mol)

2CH3-CH2-CH2-OH + 2Na → 2CH3-CH2-CH2-ONa + H2

y (mol) →                                                          0,5y (mol)

12,20 gam hỗn hợp X gồm etanol và propan-1-ol nên ta có:

46x + 60y = 12,2               (1)

Thu được 2,80 lit khí đktc nên có:

0,5x + 0,5y = \(\frac{{2,8}}{{22,4}} = 0,125\)     (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l} 46x + 60y = 12,2\\ 0,5x + 0,5y = 0,125 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0,2(mol)\\ y = 0,05(mol) \end{array} \right.\)

%: 75,4%; %: 24,6%

b) CH3CH2OH + CuO  CH3CH=O + Cu  + H2O

CH3CH2CH2OH + CuO  CH3CH2CH=O + Cu + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 187 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 3 trang 186 SGK Hóa học 11

Bài tập 4 trang 186 SGK Hóa học 11

Bài tập 6 trang 187 SGK Hóa học 11

Bài tập 7 trang 187 SGK Hóa học 11

Bài tập 8 trang 187 SGK Hóa học 11

Bài tập 9 trang 187 SGK Hóa học 11

Bài tập 40.1 trang 62 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.2 trang 62 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.3 trang 62 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.4 trang 62 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.5 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.6 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.7 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.8 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.9 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.10 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.11 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.12 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.13 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.14 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.15 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.16 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 1 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 224 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 228 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 229 SGK Hóa học 11 nâng cao

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON