YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 1\) biết nó song song với đường thẳng y = 9x + 6 

  • A. y = 9x + 26;y = 9x - 6
  • B. y = 9x - 26
  • C. y = 9x - 26;y = 9x + 6
  • D. y = 9x + 26

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(y' = 3{x^2} - 6x\) 

  Gọi \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) la tiếp điểm của tiếp tuyến (d) và đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 1.\) 

  Khi đó hệ số góc của (d) là \(k = f'\left( {{x_0}} \right) = 3x_0^2 - 6{x_0}\) 

  Mà (d) song song với $\(y = 9x + 6 \Rightarrow f'\left( {{x_0}} \right) = 9 \Leftrightarrow 3x_0^2 - 6{x_0} = 9 \Leftrightarrow 3x_0^2 - 6{x_0} - 9 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  {x_0} =  - 1 \Rightarrow {y_0} =  - 3\\
  {x_0} = 3 \Rightarrow {y_0} = 1
  \end{array} \right.\) 

  + Với \(M( - 1; - 3) \Rightarrow (d):y = f'\left( {{x_0}} \right)\left( {x - {x_0}} \right) + {y_0} = 9(x + 1) - 3 = 9x + 6\) (loại vì trùng với đường thẳng y = 9x + 6) 

  + Với \(M(3;1) \Rightarrow (d):y = f'({x_0})\left( {x - {x_0}} \right) + {y_0} = 9(x - 3) + 1 = 9x - 26\) (thỏa mãn)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77412

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON