AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta giai cấp, tầng lớp mới nào được hình thành?

  • A. Giai cấp tư sản
  • B. Giai cấp tư sản và công nhân
  • C. Giai cấp công nhân
  • D. Tầng lớp tiểu tư sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>