AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những giai cấp, tầng lớp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của thực dân Pháp là:

  • A. Công nhân và nông dân
  • B. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản
  • C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc
  • D. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>