AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoàn cảnh quốc tế nào đã ảnh hưởng đến sự ra đời của Đảng CSVN?

  • A. Sự chuyển biến của CNTB và hậu quả của nó
  • B. Ảnh hưởng của Chủ nghĩa Mác – Lênin
  • C. Tác động Cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản
  • D. Tất cả các đáp án

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA