AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đại hội nào của Đảng đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam?

  • A. Đại hội VI (1986)
  • B. Đại hội VII (1991)
  • C. Đại hội VIII (1996)
  • D. Đại hội IX (2001)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>