AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ chính trị của cách mạng Việt Nam được thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên:

  • A. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến
  • B. Làm cho Việt Nam được hoàn toàn độc lập
  • C. Lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông
  • D. Tất cả đáp án

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>