AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của….:

  • A. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân
  • B. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước
  • C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước
  • D. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào đấu tranh theo khuynh hướng PK

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>