AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng khẳng định phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là:

  • A. Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản
  • B. Tư sản dân quyền cách mạng có tính chất thổ địa và phản đế
  • C. Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội chủ nghĩa
  • D. Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi lên xã hội tư bản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>