AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO4 1M. Sau phản ứng, thu được dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa và 896 ml NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Y phản ứng vừa đủ với 0,44 mol NaOH. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

  • A. 20
  • B. 63
  • C. 18
  • D. 73

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nH2O = nKHSO4/2 = 0,16

  BTKL: mX = 19,6 gam

  nH+ = 4nNO + 2nO → nO = 0,08

  → nFe3O4 = nO/4 = 0,02

  Phần dungt dịch muối sau phản ứng chứa Fe2+ (a), Fe3+ (b), K+ (0,32), SO42- (0,32) và NO3- (c)

  BTDT: 2a + 3b + 0,32 = 0,32.2 + c

  m muối = 56.(a + b) + 39.0,32 + 96.0,32 + 62c = 59,04

  nNaOH = 2a + 3b = 0,44

  Giải hệ: a = 0,01; b = 0,14; c = 0,12

  BTNT(N): nNO3- ban đầu = c + nNO = 0,16

  nFe(NO3)2 = 0,08 mol

  mFe = mX - mFe(NO3)2 - mFe3O4 = 0,56

  → % Fe = 2,86%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>