AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xà phòng hoá hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong 150 ml dung dịch NaOH 1,0 M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

  • A. 12,30. 
  • B. 8,20. 
  • C. 14,80. 
  • D. 10,20.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nCH3COOC2H5 = 0,1, nNaOH = 0,15

  CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

  Chất rắn gồm CH3COONa (0,1) và NaOH dư (0,05)

  m rắn = 10,20 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>