AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 10,8 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

  • A. CH3COOC2H5. 
  • B. C2H5COOC2H3. 
  • C. C2H5COOC2H5. 
  • D. C2H3COOC2H5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  X có dạng RCOOC2H5

  RCOOC2H5 + NaOH → RCOONa + C2H5OH

  Chất rắn gồm RCOONa (0,1) và NaOH dư (0,035)

  m rắn = 0,1.(R + 67) + 0,035.40 = 10,8

  R = 27: C2H3

  Vậy X là C2H3COOC2H5

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>