AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là

  • A. Glucozơ, fructozơ, anđehit axetic, saccarozơ.
  • B. Glucozơ, fructozơ, axit fomic, anđehit axetic.
  • C. Glucozơ, glixerol, saccarozơ, axit fomic. 
  • D. Fructozơ, axit fomic, glixerol, anđehit axetic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>