AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:
  (a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.
  (b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.
  (c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.
  (d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.
  (e) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
  (g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc t|c Ni, đun nóng) tạo sobitol.
  Số phát biểu đúng là:

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>