AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hấp thụ hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3, thu được 200 ml dung dịch X. Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được 2,688 lít khí (đktc). Mặt khác, cho 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của x là

  • A. 0,20. 
  • B. 0,30. 
  • C. 0,05. 
  • D. 0,10.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nếu X có OH- dư: X gồm K+, OH-, CO32-. Khi cho từ từ X vào H+ thì

  nH+ = nOH- phản ứng + 2nCO2 → nH+ > 0,24, trái với giả thiết là chỉ dùng 0,15 mol H+.

  Vậy X không có OH- dư.

  Trong 100ml dung dịch X chứa CO32- (a mol); HCO3- (b mol) và K+.

  nBaCO3 = a + b = 0,2  (1)

  Với HCl, đặt u, v là số mol CO32- và HCO3- phản ứng với u/v = a/b

  nHCL = 2u + v = 0,15

  nCO2 = u + v = 0,12

  → u = 0,03 và v = 0,09

  Vậy a/b = u/v = 1/3 → 3a - b = 0 (2)

  Từ (1)(2) → a = 0,05 và b = 0,15

  → Trong 200ml X chứa CO32- (0,1); HCO3- (0,3) → K+ (0,5)

  BTNT(K): x + 2y = 0,5 (3)

  BTNT(C): y + 0,2 = 0,1 + 0,3  (4)

  Từ (3)(4) → x = 0,1 và y = 0,2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>