AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi thủy phân hợp chất hữu cơ X (không có phản ứng tráng bạc) trong môi trường axit rồi trung hòa axit thì dung dịch thu được có phản ứng tráng bạc. X là:

  • A. Anđehit axetic   
  • B. Ancol etylic     
  • C. Saccarozơ        
  • D. Glixerol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Thủy phân saccarozơ:

      \({C_{12}}{H_{22}}{O_{11}}\to{C_6}{H_{12}}{O_6}\left( {glucozo} \right) + {C_6}{H_{12}}{O_6}\left( {fructozo} \right)\)

  - Phản ứng tráng bạc của sản phẩm:

      \({C_6}{H_{12}}{O_6} + 2\left[ {Ag{{\left( {N{H_3}} \right)}_2}} \right]OH \to C{H_2}OH{\left[ {CHOH} \right]_4}{\rm{COON}}{{\rm{H}}_4} + 2Ag + 3N{H_3} + {H_2}O\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>