AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH thu được glixerol và ?

  • A. C17H35COONa     
  • B. C17H33COONa
  • C. C15H31COONa      
  • D. C17H31COONa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Phản ứng:  \({\left( {C{H_3}{{\left[ {C{H_2}} \right]}_{16}}{\rm{COO}}} \right)_3}{C_3}{H_5} + 3NaOH \to 3C{H_3}{\left[ {C{H_2}} \right]_{16}}{\rm{COONa + }}{{\rm{C}}_3}{H_5}{\left( {OH} \right)_3}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA