AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho m gam hỗn hợp M gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp Q gồm muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi đem hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 13,23 (gam) và có 0,84 lit khí thoát ra. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam M, thu được 4,095 gam H2O. Giá trị m gần nhất với?

  • A. 6,0     
  • B. 6,5  
  • C. 7,0   
  • D. 7,5    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quy đổi hỗn hợp E về  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{C_2}{H_3}NO:0,22.2 = 0,44mol}\\ {C{H_2}:xmol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\ {{H_2}O:ymol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,} \end{array}} \right.\)

  Có  \({n_{{O_2}}} = 2,25{n_{{C_2}{H_3}NO}} + 1,5{n_{C{H_2}}} \to x = \frac{{1,98 - 2,25.0,44}}{{1,5}} = 0,66mol\)

  Có  \({m_{tng}} = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} \to 92,96 = 44.\left( {0,44.2 + 0,66} \right) + 18.\left( {1,5.0,44 + 0,66 + y} \right) \to y = 0,08 = {n_E}\)

  Hỗn hợp E chứa X, Y có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3 → X : 0,02 mol và Y :0,06 mol

  Gọi số mắt xích của X,Y lần lượt là n,m → n + m = 10

  Và 0,02n + 0,06m = 0,44 → n =4 và m = 6

  Gọi số C trong X và Y lần lượt là x1 và y1 ( 8 ≤ x1 ≤ 20, 12≤ y1 ≤ 30) → x1.0,02 + y1.0,06 = 0,44. 2 + 0,66 → x1 + 3y1 = 77

  luôn có 6.2 = 12 ≤ y1 ≤ 77 /3 = 25,5

  Lập bảng chọn giá trị x1 = 14(2Gly-2Val) và y1 = 21 (3Gly-3Val)

  Vậy thủy phân Y thu được 3 Gly và 3 Val.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>