RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Hiệu suất của quá trình điều chế anilin từ benzen đạt 30%. Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam benzen là:

  • A. 186,0 gam     
  • B. 111,6 gam   
  • C. 55,8 gam   
  • D. 93,0 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Quá trình phản ứng  \({C_6}{H_6} \to {C_6}{H_5}N{O_2} \to {C_6}{H_5}N{H_2},H = 30\% \)

  - Ta có:  \({n_{{C_6}{H_5}N{H_2}}} = {n_{{C_6}{H_6}}}.H\% = \frac{{156}}{{78}}.0,3 = 0,6mol \Rightarrow {m_{{C_6}{H_6}}} = 55,8g\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>