AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H9O3N. Cho 9,1 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 6,8 gam chất rắn khan. Số công thức cấu tạo của X phù hợp với tính chất trên là:

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - X có 2 đồng phân cấu tạo là HCOONH3C2H5 và HCOONH(CH3)2.

   \(\begin{array}{l} HCOON{H_3}{C_2}{H_5} + NaOH \to HCOONa + {C_2}{H_5}N{H_2} + {H_2}O\\ HCOON{H_2}{\left( {C{H_3}} \right)_2} + NaOH \to HCOONa + C{H_3}NHC{H_3} + {H_2}O \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>