AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Poli(vinyl clorua) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% metan về thể tích) theo sơ đồ chuyển hoá và hiệu suất (H) như sau :

   \(Metan(H = 75\% ) \to Axetilen{\rm{ (H = 95\% )}} \to Vinyl{\rm{ }}clorua(H = 90\% ){\rm{ }} \to Poli\left( {vinyl{\rm{ }}clorua} \right)\)

  Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần để điều chế được 1 tấn PVC là :        

  • A. 5589,08 m3   
  • B. 1470,81 m3    
  • C. 5883,25 m3     
  • D. 3883,24 m3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l} \sum {H = \frac{{{H_1}.{H_2}.{H_3}}}{{100}} = 0,12825 \Rightarrow {n_{C{H_4}}} = \frac{{2{n_{{C_2}{H_3}Cl}}}}{{\sum H }}} = 0,{25.10^3}mol\\ \Rightarrow {V_{C{H_4}\left( {trong{\rm{ }}tu{\rm{ }}nhi\^e n} \right)}} = \frac{{{n_{C{H_4}}}}}{{0,95}}.22,4 = 5883,25\left( {{m^3}} \right) \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>