AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng sau: CƠ CẤU DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 – 2009 (đơn vị: %)

  Năm

  1990

  2000

  2005

  2009

  Cây công nghiệm hàng năm

  45,2

  34,9

  34,5

  28,0

  Cây công nghiệp lâu năm

  54,8

  65,1

  65,5

  72,0

  Nguồn Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB thống kê 2012

  Nhận xét nào sau đây đúng với bảng trên?

  • A. Tỉ trọng cây công nghiệp lâu năm giảm, tỉ trọng cây công nghiệp hàng năm tăng.
  • B. Tỉ trọng cây công nghiệp lâu năm và hàng năm đều giảm.
  • C. Tỉ trọng cây công nghiệp lâu năm tăng, tỉ trọng cây công nghiệp hàng năm giảm.
  • D. Tỉ trọng cây công nghiệp lâu năm và hàng năm đều tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>