AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ sau:

  Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

  • A. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta.
  • B. Sự chuyển dịch giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta.
  • C. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta.
  • D. Quy mô giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>