YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

  1. Số lượng NST trong tế bào nhiều hay ít không phản ánh mức độ tiến hoá của loài.

  2. Các loài khác nhau luôn có bộ NST lưỡng bội với số lượng không bằng nhau.

  3. Trong tế bào sinh dưỡng NST luôn tồn tại từng cặp, do vậy số lượng NST sẽ luôn chẵn gọi là bộ NST lưỡng bội.

  4. NST là sợi ngắn, bắt màu kiềm tính, thấy được dưới kính hiển vi khi phân bào.

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số phát biểu đúng:

  1. Số lượng NST trong tế bào nhiều hay ít không phản ánh mức độ tiến hoá của loài.

  2. Các loài khác nhau luôn có bộ NST lưỡng bội với số lượng không bằng nhau.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 172683

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF