ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 10 trang 8 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 10 trang 8 SBT Toán 7 Tập 1

Tính

\(\begin{array}{l}
a)\frac{{ - 1}}{{39}} + \frac{{ - 1}}{{52}}\\
b)\frac{{ - 6}}{9} + \frac{{ - 12}}{{16}}\\
c)\frac{{ - 2}}{5} - \frac{{ - 3}}{{11}}\\
d)\frac{{ - 34}}{{37}}.\frac{{74}}{{ - 85}}\\
e)\frac{{ - 5}}{9}:\frac{{ - 7}}{{18}}
\end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
a)\frac{{ - 1}}{{39}} + \frac{{ - 1}}{{52}}\\
 = \frac{{ - 4}}{{156}} + \frac{{ - 3}}{{156}} = \frac{{ - 7}}{{156}}\\
b)\frac{{ - 6}}{9} + \frac{{ - 12}}{{16}}\\
 = \frac{{ - 2}}{3} + \frac{{ - 3}}{4}\\
 = \frac{{ - 8}}{{12}} + \frac{{ - 9}}{{12}} = \frac{{ - 17}}{{12}}\\
c)\frac{{ - 2}}{5} - \frac{{ - 3}}{{11}}\\
 = \frac{{ - 22}}{{55}} - \frac{{ - 15}}{{55}}\\
 = \frac{{ - 7}}{{55}}\\
d)\frac{{ - 34}}{{37}}.\frac{{74}}{{ - 85}}\\
 = \frac{{ - 17.2.37.2}}{{37.\left( { - 17} \right).5}} = \frac{4}{5}\\
e)\frac{{ - 5}}{9}:\frac{{ - 7}}{{18}}\\
 = \frac{{ - 5}}{9}.\frac{{ - 18}}{7} = \frac{{10}}{7}
\end{array}\)

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 8 SBT Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1