YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 190 SGK Sinh 12

Giải bài 3 tr 190 sách GK Sinh lớp 12

Hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo có những điếm gì giống và khác nhau?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Một hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo có những điếm giống và khác nhau:

  • Giống nhau: Hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo đều có những đặc điếm chung về thành phần cấu trúc, bao gồm thành phần vật chất vô sinh và thành phần hữu sinh.

Thành phần vật chất vô sinh là môi trường vật lí (sinh cảnh) và thành phần hữu sinh là quần xã sinh vật. Các sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau và đồng thời tác động với các thành phần vô sinh của sinh cảnh.

  • Khác nhau:
Dấu hiệu so sánh Hệ sinh thái nhân tạo Hệ sinh thái tự nhiên
Nguồn gốc Do con người Do tự nhiên
Độ đa dạng Thấp Cao
Nguồn năng lượng Do con người bổ sung Do mặt trời cung cấp
Thời gian hình thành và tồn tại Ngắn Dài
chu trình tuần hoàn vật chất Hở Kín (Trừ khai thác)
Chiếm tỉ lệ trên trái đất Nhỏ Hầu hết

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 190 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON