RANDOM
VIDEO

Bài tập 1 trang 11 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 tr 11 sách BT Sinh lớp 12

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

Gen là một đoạn axit nuclêic mang thông tin mã hoá cho

A. một phân tử prôtêin.

B. một phân tử ARN

C . một chuỗi pôlipeptit.

D. một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Gen là một đoạn axit nuclêic mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN.

Ta chọn đáp án: D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 11 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1