YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 134 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 134 sách GK Hóa lớp 12

Viết phương trình hóa học để giải thích các hiện tượng xảy ra khi chất nào tan là Al2O3; không tan là MgO.

a) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

b) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3.

c) Cho từ từ dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch NaOH và ngược lại.

d) Sục từ từ đến dư khi CO2 vào dung dịch NaAlO2.

e) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

Nhận định & phương pháp

Đề bài cho hai oxit của 2 kim loại Al và Mg. Lưu ý tính chất lưỡng tính của hợp chất Nhôm.

Lời giải:

Các phương trình hóa học như sau: 

a)  3NH3 + 3H2O + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

b) 3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NaCl

    Al(OH)3 + NaOH (dư) → NaAlO2 + 2H2O

c) Cho từ từ dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch NaOH

    Al2(SO4)3 + 8NaOH → 2NaAlO2 + 3Na2SO4 + 4H2O

    Al2(SO4)3 + 6NaOH → Al(OH)3↓ + 3Na2SO4

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Al2(SO4)3

    Al2(SO4)3 + 6NaOH → Al(OH)3↓ + 3Na2SO4

    Al(OH)3↓ + NaOH (dư) → NaAlO2 + 2H2O.

d) CO2 + 2H2O + NaAlO2 → Al(OH)3↓ + NaHCO3

e) HCl + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3 + NaCl

    Al(OH)3 + 3HCl (dư) → AlCl3 + 3H2O.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 134 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON