YOMEDIA
NONE

Bài tập 29.7 trang 69 SBT Hóa học 12

Bài tập 29.7 trang 69 SBT Hóa học 12

Có các chất : NH3, CO2, HCl, KOH, Na2CO3. Có thể dùng những chất nào để kết tủa Al(OH)3 từ dung dịch :

a) Nhôm clorua ?

b) Natri aluminat ?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.7

a) Các chất có thể dùng là NH3, KOH, Na2CO3:

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

AlCl3 + 3KOH (vừa đủ) → Al(OH)3↓ + 3KCl

2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3↓ + 3CO2↑+ 6NaCl

b) Các chất có thể dùng là CO2, HCl:

NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3↓+ NaHCO3

NaAlO2  + HCl (vùa đủ) + H2O → Al(OH)3↓+ NaCl.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.7 trang 69 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON