AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét một operon Lac ở E. coli, khi môi trường không có lactozo nhưng enzim chuyển hóa lactozo vẫn được tạo ra. Một học sinh đã đưa ra một số giải thích cho hiện tượng trên như sau:
  (1) Do vùng khởi động (P) bị bất hoạt nên enzim ARN polimeraza có thể bám vào để khởi động quá trình phiên mã.
  (2) Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên không tạo được protein ức chế.
  (3) Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết được với protein ức chế.
  (4) Do gen cấu trúc (Z, Y, A) bị độ biến làm tăng khả năng biểu hiện của gen.
  Những giải thích đúng là:

  • A. (2), (3) và (4) 
  • B. (1), (2) và (3) 
  • C. (2) và (4) 
  • D. (2) và (3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  -Bình thường cơ chế hoạt động cảu operon là việc tạo ra lactozo làm bất hoạt protein ức chế do gen điều hòa sản xuất ra. Và nhờ đó mà các enzim chuyển hóa lactozo vẫn được tạo ra. 

      -Khi không có lactozo nhưng các enzum vẫn được tạo ra có thể là: 

     +Do vùng vận hành bị đột biến dẫn đến nó không liên kết được với protein ức chế và quá trình phiên mã các gen cấu trúc vẫn diễn ra bình thường. 

     +Do gen điều hòa R bị đột biến và tạo ra sản phẩm bị mất chức nặng 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>