AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng về nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?

  • A. Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ ARN và prôtêin loại histôn
  • B. Vùng đầu mút của nhiễm sắc thể có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể
  • C. Trên nhiễm sắc thể có tâm động là vị trí để liên kết với thoi phân bào
  • D. Trên một nhiễm sắc thể có nhiều trình tự khởi đầu nhân đôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  NST của sinh vật nhân thực được cấu tạp từ ADN và protein loại histon. 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>