AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mạch gốc của một gen ở sinh vật nhân thực gồm:

  Tên vùng       Exon 1       Intron1      Exon2     Intron2     Exon3
  Số nuclêôtit    100            75               50           70            25

  Phân tử mARN trưởng thành được sao từ mạch gốc của gen này dài bao nhiêu? (Nếu chỉ tính ở vùng mã hóa).

  • A. 995A0
  • B. 175 A0
  • C. 559 A0
  • D. 595 A0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số nu trên mạch gốc đoạn Exon là = 100+50+25=175 nu

  Chiều dài của mARN = chiều dài đoạn exon trên mạch gốc = 175.3,4=595 Ao  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>