AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thành phần nào sau đây không thuộc opêron Lac?

  • A. Các gen cấu trúc (Z, Y, A)
  • B. Vùng vận hành (O)
  • C. Gen điều hoà (R)
  • D. Vùng khởi động (P)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thành phần nào sau đây không thuộc opêron Lac là Gen điều hoà (R). 

  Gen điều hòa R nằm trên một vị trí khác, không gộp chung trong cụm Operon Lac 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>