AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính đến đầu năm 2011, dân số toàn tỉnh Bình Phước đạt gần 905.300, mức tăng dân số là 1,37% mỗi năm. Tỉnh thực hiện tốt chủ trương 100% trẻ em đúng độ tuổi đều vào lớp 1. Đến năm học 2024-2025 ngành giáo dục của tỉnh cần chuẩn bị bao nhiêu phòng học cho học sinh lớp 1, mỗi phòng dành cho 35 học sinh? ( Giả sử trong năm  sinh của lứa học sinh vào lớp 1 đó toàn tỉnh có 2400 người chết, số trẻ tử vong trước 6 tuổi không đáng kể)

  • A. 458
  • B. 222
  • C. 459
  • D. 221

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chỉ những em sinh năm 2018 mới đủ tuổi đi học ( 6 tuổi) vào lớp 1 năm học 2024-2025.

  Áp dụng công thức \({S_n} = A{\left( {1 + r} \right)^n}\)  để tính dân số năm 2018.

  Trong đó: \(A = 905300;r = 1,37;n = 8\)

  Dân số  năm 2018 là: \(A = 905300.{\left( {1 + \frac{{1,37}}{{100}}} \right)^8} = 1009411\)

  Dân số  năm 2017 là: \(A = 905300.{\left( {1 + \frac{{1,37}}{{100}}} \right)^7} = 995769\)

  Số trẻ vào lớp 1 là: \(1009411 - 995769 + 2400 = 16042\)

  Số phòng học cần chuẩn bị là : \(16042:35 = 458,3428571\).

  Do đó phải chuẩn bị 459 phòng học (trong bài này này phải làm tròn lên giá trị lớn hơn).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>