• Câu hỏi:

  Một người vay ngân hàng 1 tỷ đồng với lãi kép là 12%/năm. Hỏi người đó phải trả ngân hàng hàng tháng bao nhiêu tiền để sau đúng 5 năm người đó trả xong nợ ngân hàng?

  • A. 88 848 789 đồng.        
  • B. 14 673 315  đồng.    
  • C. 47 073 472  đồng.
  • D. 111 299 776  đồng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi \(A\) là số tiền người đó vay ngân hàng ( đồng), \(a\) là số tiền phải trả hàng tháng và \(r\left( \%  \right)\) là lãi suất kép. Ta có:

  - Số tiền nợ ngân hàng tháng thứ nhất: \({R_1} = A\left( {1 + r} \right)\)

  - Số tiền nợ ngân hàng tháng thứ hai : \({R_2} = \left( {A\left( {1 + r} \right) - a} \right)\left( {1 + r} \right) = A{\left( {1 + r} \right)^2} - a\left( {1 + r} \right)\)

  - Số tiền nợ ngân hàng tháng thứ ba:

  \({R_3} = \left( {A{{\left( {1 + r} \right)}^2} - a\left( {1 + r} \right) - a} \right)\left( {1 + r} \right) = A{\left( {1 + r} \right)^3} - a{\left( {1 + r} \right)^2} - a\left( {1 + r} \right)\)

  ….

  - Số tiền nợ ngân hàng tháng thứ \(n\) : \({R_n} = A{\left( {1 + r} \right)^n} - a{\left( {1 + r} \right)^{n - 1}} - ... - a\left( {1 + r} \right)\)

  Tháng thứ \(n\) trả xong nợ: \({R_n} = a \Leftrightarrow a = \frac{{A.r.{{\left( {1 + r} \right)}^n}}}{{{{\left( {1 + r} \right)}^n} - 1}}\)

  Áp dụng với \(A = {1.10^9}\) đồng, \(r = 0,01\), và \(n = 24\), ta có \(a = 47\,073\,472\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC