• Câu hỏi:

  Tại sao nói màng sinh chất có tính bán thấm?

  • A. Vì chúng chỉ cho một số chất nhất định đi qua
  • B. Màng sinh chất có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất
  • C. Màng sinh chất có các dấu chuẩn glicôprôtêin đặc trưng cho từng loại tế bào
  • D. Vì chúng chỉ cho những phân tử phân cực đi qua

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Màng sinh chất có tính thấm chọn lọc, chúng chỉ cho một số chất nhất định đi qua.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC