AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cách vận chuyển nào sau đây thuộc hình thức vận chuyển chủ động?

  1. Vận chuyển nước qua màng tế bào nhờ kênh prôtêin.

  2. Tái hấp thu glucôzơ từ nước tiểu vào máu ngược chiều nồng độ.

  3. Các chất có kích thước lớn vào trong tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất.

  4. Vận chuyển Navà K+ bằng bơm prôtêin qua màng tế bào.

  • A. 1, 3, 4
  • B.  2, 3, 4
  • C. 1, 2, 4
  • D. 1, 2, 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cách vận chuyển nào thuộc hình thức vận chuyển chủ động:

  2. Tái hấp thu glucôzơ từ nước tiểu vào máu ngược chiều nồng độ.

  3. Các chất có kích thước lớn vào trong tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất.

  4. Vận chuyển Na+ và K+ bằng bơm prôtêin qua màng tế bào.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>