YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn đi vào đấu tranh tự giác?

  • A. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào cuối năm 1929.
  • B. Cộng bãi công của công nhân Ba son.
  • C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 
  • D. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên thành lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: đánh giá, nhận xét.

  Cách giải:

  Sự kiện đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bước đầu chuyển sang đấu tranh tự giác là: cuộc bãi công của công nhân Bason (tháng 8 - 1925). Lúc này công nhân bước đầu đấu tranh không chỉ vì mục tiêu kinh tế mà còn có cả mục tiêu chính trị nữa. (đấu tranh không sửa chiến hạm Misơlê, ngăn Pháp không đưa quân sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc)

  Sự kiện đánh dấu phong trào đấu tranh của công nhân hoàn toàn chuyển sang tự giác là sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) - đảng lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam chống Pháp, có cương lĩnh chính trị rõ ràng, đấu tranh cho mục tiêu chính trị.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA